Više informacija o razvojnom programu i pripadajućim lokacijama koje su obuhvaćene projektom možete pronaći na sljedećim linkovima.


O razvojnom programu Brijuni Rivijera - dokumenti

Odluke Vlade Republike Hrvatske

- Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene
- Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene
Odluka utvrđivanje razvojnog programa BR
- Zaključak o provedbi razvojnog programa Brijuni Rivijera od 23. srpnja 2010.
- Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju luka posebne namjene-vojnih luka (NN br. 73/2008)

PROPISI

Turizam

- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN br. 85/2015) 
- Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN br. 121/2016)
- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi (NN 54/2016)

Investicije

- Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN br.133/13, 152/14)
- Zakon o izmjenama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN br. 22/16)
- Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br.  94/13)
- Zakon o izmjeni Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br. 18/16)
- Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br.  127/13)
- Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br.10/14 i 95/15)

Poslovanje društva

- Zakon o trgovačkim društvima (NN br.152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15)
- Zakon o sudskom registru (NN br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10,  90/11, 148/13, 93/14 i 110/15)

Interni akti Društva

- Pravilnik Društva o zaštiti osobnih podataka
- Pravilnik o korištenju sustava Video nadzora
- Godisnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018
- Račun dobiti i gubitka za 2017.
- Izvješće Uprave o poslovanju Društva s financijskim izvješćem za 2017. godinu
- Godišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama_2017
- Račun dobiti i gubitka za 2016.
- Izvješće Uprave o poslovanju Društva s financijskim izvješćem za 2016.
- Godišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama_2016
- Račun dobiti i gubitka za 2015.
- Izvješće Uprave o poslovanju Društva s financijskim izvješćem za 2015.
- Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015.
- Disciplinski pravilnik
- Smjernice za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja
- Odluka o usvajanju analize procjene radnih mjesta visokog stupnja rizika na korupciji
- Odluka o imenovanju službenika za informiranje
- Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
- Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti
- Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
- Pravilnik o nabavi radova, roba i usluga
- Popis korisnika sponzorstava i donacija u 2015. godini
- Pravilnik o zaštiti od požara
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Pravilnik o naknadama za službena putovanja u zemlji i inozemstvu
- Pravilnik o naknadama za ostale materijalne troškove
- Pravilnik o davanju u zakup poslovnog prostora u Kampu “Pineta”
- Opći akt o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Brijuni Rvijera d.o.o.

Ljudski potencijali

- Privola natječajnog postupka pri zapošljavanju
- Izjava o zaštiti osobnih podataka sudionici natječajnog postupka

 

Strategije,  koncepti i planovi

- Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine
- Izvadak iz Prostorno-programskog koncepta
- Izvadak iz Koncepta najbolje uporabe (Horwath)