Više informacija o razvojnom programu i pripadajućim lokacijama koje su obuhvaćene projektom možete pronaći na sljedećim linkovima.


O razvojnom programu Brijuni Rivijera - dokumenti

Odluke Vlade Republike Hrvatske

- OBAVIJEST o produženju roka za dostavu obvezujućih ponuda radi izgradnje zone turističkie namjene na području Hidrobaze u Gradu Puli
- JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za osnivanje prava građenja na česticama zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i Grada Pule u k.o. Štinjan-nova radi izgradnje zone turističke namjene na području Hidrobaze u Gradu Puli  (15.06.2019)
- Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene
- Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene

PROPISI

Turizam

- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN br. 85/2015) 
- Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN br. 25/2019)
- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi (NN br. 54/2016)

Investicije

- Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN br. 52/18)
- Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti (NN br. 98/18)
- Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi sa stjecanjem nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske (NN br.95/2018)

Poslovanje društva

- Zakon o trgovačkim društvima (NN br.152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 40/19)
- Zakon o sudskom registru (NN br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10,  90/11, 148/13, 93/14 i 110/15)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (NN br. 40/19)

Interni akti Društva

- Račun dobiti i gubitka za 2018
- Izvješće Uprave o poslovanju Društva sa financijskim izvješćem za 2018 godinu
- Pravilnik Društva o zaštiti osobnih podataka
- Pravilnik o korištenju sustava Video nadzora
- Godisnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018
- Račun dobiti i gubitka za 2017.
- Izvješće Uprave o poslovanju Društva s financijskim izvješćem za 2017. godinu
- Godišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama_2017
- Račun dobiti i gubitka za 2016.
- Izvješće Uprave o poslovanju Društva s financijskim izvješćem za 2016.
- Godišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama_2016
- Račun dobiti i gubitka za 2015.
- Izvješće Uprave o poslovanju Društva s financijskim izvješćem za 2015.
- Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015.
- Disciplinski pravilnik
- Smjernice za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja
- Odluka o usvajanju analize procjene radnih mjesta visokog stupnja rizika na korupciji
- Odluka o imenovanju službenika za informiranje
- Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
- Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti
- Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
- Pravilnik o nabavi radova, roba i usluga
- Popis korisnika sponzorstava i donacija u periodu 2016.-2018. godine
- Popis korisnika sponzorstava i donacija u 2015. godini
- Pravilnik o zaštiti od požara
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Pravilnik o naknadama za službena putovanja u zemlji i inozemstvu
- Pravilnik o naknadama za ostale materijalne troškove
- Pravilnik o davanju u zakup poslovnog prostora u Kampu “Pineta”
- Opći akt o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Brijuni Rvijera d.o.o.

Ljudski potencijali

- Privola natječajnog postupka pri zapošljavanju
- Izjava o zaštiti osobnih podataka sudionici natječajnog postupka

 

Strategije,  koncepti i planovi

- Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine
- Izvadak iz Prostorno-programskog koncepta
- Izvadak iz Koncepta najbolje uporabe (Horwath)