Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje društvo Brijuni Rivijera d.o.o., ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15, 69/22).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva (popunjavanjem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama, Obrasca zahtjeva za ponovnu uporabu informacija i Obrasca zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije) Brijuni Rivijera d.o.o.:

•    na adresu: Brijuni Rivijera d.o.o., Marulićeva 1, HR-52100 Pula
•    na broj telefona: +385 (0)52 351 500
•    elektroničkom poštom na: info@brijunirivijera.hr

Relevantni linkovi:


Povjerenik za informiranje: Jerka Borzić Jurkić
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22)
Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14)

Relevantna dokumentacija:


OBRAZAC Zahtjeva za pristup informacijama
OBRAZAC Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
OBRAZAC Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Izvještaji:


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu