Razvojni program

Razvojni program "Brijuni Rivijera" potaknula je Republika Hrvatska i Istarska županija s osnovnim ciljem kvalitetnog vrednovanja Brijunskog otočja s njegovim priobaljem. Naime, poznato je da su i otočje i priobalje, prvenstveno iz povijesnih razloga, u nedavnoj povijesti imali poseban status.

Područje razvojnog programa „Brijuni Rivijera“ obuhvaća tri jedinice lokalne samouprave, gradove Pula i Vodnjan i općinu Fažana.

U širem obuhvatu obalni pojas počinje sjeverno od šume Fažanske Pinete, nastavlja se pojedinačnim povijesnim građevinama, dok se na krajnje južnom dijelu završava kompaktnim šumskim kompleksom - sjeverna luka Pule.

Promatrajući prostor uzdužno, uglavnom se dijeli na prirodni ili neizgrađeni-kultivirani prostor i urbani i pretežito ili dijelom izgrađeni prostor. To se odnosi na postojeće stanje ali i na planirano, koje se prema važećim dokumentima isto tako koncipira kao dijelovi izgradnje i dijelovi negradivog, slobodnog prostora (prirodni ili kultivirani krajobraz).

Različita fizionomija, razvojna potencijalnost, prostorne i krajobrazne značajke uvjetuju razlikovanje dijelova područja. Unutar svake uže prostorne cjeline moguće je prepoznati neke elemente prostora  kao dominantne, a uz njih i različite sekundarne elemente (uvale s plažama, obalne šume, tvrđave, naseljeno zaobalje, kulturno povijesne cjeline i lokaliteti, poljoprivredno i šumovito zaobalje).

Osnovni razvojni cilj je ostvarivanje prostorno-funkcionalne cjeline s fizionomijom turističke „rivijere“, visoke ambijentalne i ponudbene kvalitete s pozitivnim gospodarskim i socijalnim učincima. Ujedno i ravnopravno s tim, saniranje devastiranih dijelova, očuvanje i unaprjeđenje prirodne i stvorene vrijednosti prostora.

Razvojni program „Brijuni Rivijera“ obuhvatiti će neposredno samo dio područja i neke lokalitete, ali cjelinu tvore i druge površine, naselja i građevine, što upućuje na koordinirano djelovanje svih aktera i korisnika prostora.