Hidrobaza - Pula

Lokacija Hidrobaza smještena je na krajnje sjeverozapadnom dijelu grada Pule, a jugoistočno od Brijunskog otočja. Uz dobru povezanost lokalnim i županijskim prometnicama, te državnom autocestom („Istarski Y“), udaljena je 7 km od zračne luke Pula. Konfiguracija terena sa pogledom na Brijunsko otočje.

Na površini lokacije od 28 ha, Urbanističkim planom uređenja „Štinjan“ planirana je zona ugostiteljsko-turističke namjene (T1, T2, T3) okvirne površine 16,5 ha ukupnog kapaciteta 1200 postelja kategoriziranih s minimalno 4 zvjezdice, zona rekreacije okvirne površine 11,5 ha sa pratećim sadržajima ugostiteljstva, trgovina, sporta i zabave.

Na lokaciji Hidrobaza su ponuđena četiri koncepta kapaciteta 1200 postelja:
- Koncept A: pretežito hoteli T1 (+T2), 4-5*
- Koncept B: pretežito turističko naselje T2 (+T3), 4-5*
- Koncept C: pretežito kamp T3 (+T1), 4-5*
- Koncept D: mix hoteli T1, turističko naselje T2 i kampovi T3, 4-5*

Površina : 28 ha

Namjena : T1 – hotel, T2 – turističko naselje,
T3 – kamp

Kapacitet : 1200 postelja

Dokumenti
Obuhvat lokacije Hidrobaze
Korištenje i namjena površina - Izvadak iz Urbanističkog plana uređenja "Štinjan"
360 panorama
Lokacija